Penny Maple, Lilli Lugosi, Susie Sketchman and Kitty Killton